1) Ring nødnummer 110 ved akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensing har etter forurensingsloven en plikt til å si fra om dette. Dette gjelder uavhengig av om det er du som har forårsaket forurensingen eller ikke.
 
Akutt forurensninge skal varsles til brannvesenet via nødnummer 110.
 
Brannvesen melder deretter saken til Kystverket (ansvarlig myndighet for akutt forurensing). Kystverket melder saken videre til rett myndighet for oppfølging. Enten kommunen eller Miljødirektoratet avhengig av lekkasjens omfang og alvorlighet.
 

2) Kontakt forsikringsselskap og skadesaneringsfirma

Som tankeier har du ansvar for alle skader som er forårsaket av oljelekkasjen. Kommunen eller Miljødirektoratet kan pålegge deg å rydde opp etter forurensningen.
 
Forsikringsselskapet ditt vil som regel hjelpe deg i kontakt med et skadesaneringsfirma. Ofte har de egne firma de samarbeider med for denne typen oppdrag.

 

3) Skadesaneringsfirma iverksetter akutte tiltak, skadeomfang fastslås

I den første fasen handler dette om å kartlegge lekkasjens omfang, lage en tiltaksplan og iverksette akutte tiltak.
 
Tiltakene vil være avhengige av oljelekkasjens omfang og karakter, men handler ofte om å lokalisere lekkasjepunktet og begrense forurensingen.

 

4) Skadesaneringsfirma iverksetter opprydningstiltak

Tiltakene her vil variere, men handler som regel om å rense eller få fjernet forurensingen, enten det er snakk om masser, bygningsdeler, naturressurser eller avløpsnett.
 
Rens eller oppgraving må dokumenteres til ansvarlig myndighet, Kommunen eller Miljødirektoratet.

 
5) Oppgjør

Oljeforurensningsskader er ikke nevnt som en skade som er dekket av bygningsforsikringen. Forsikringen vil likevel dekke utbedring av skade på bygningen som følge av en lekkasje, men dekker sjelden skader på selve eiendommen.
 
Dette betyr at det ikke er sikkert at forsikringen vil dekke alle kostnadene dine forbundet med opprydning av lekkasjen. Dette bør du undersøke.
 
Ansvarlig forurenser kan også komme i ansvar ved forurensningsskade på naboeiendommer.