Lekkasjer fra nedgravde oljetanker er en av de vanligste kildene til grunnforurensing i Norge i dag. En oljelekkasje fra en nedgravd oljetank er som oftest usynlig. Derfor er den også vanskelig å oppdage, og det kan være vanskelig å fastslå hvor alvorlige og omfattende skadene er.
 
Om det ikke blir gjennomført tilstandskontroller av tanken, er det ofte oljelukt som gjør at lekkasjen oppdages. Da kan en lekkasje ha pågått i mange år, og skadene allerede blitt svært omfattende.

 

Slik oppstår skadene

Mange skader skyldes at tanken er gammel, og at det har rustet hull enten i tanken, eller rør og ledninger som hører til. En nedgravd ståltank utsettes for fukt både fra grunnen på utsiden av tanken og fra innsiden, når fyringsoljen kondenserer. Olje kan lekke ut i lang tid før slike lekkasjer oppdages.

Glassfibertanker ruster ikke, men materialet er porøst og dette gjør tankene sårbare. Hardhendt behandling, eller endringer i grunnforholdene kan få glassfibertankene til å revne. Da er en omfattende lekkasje og akutt forurensing ofte resultatet.

Selv om glassfibertanker ikke ruster, gjør oljetankens rør og ledninger det. Også gjennomrustede rør og ledninger kan gi omfattende oljelekkasjer.

En god del skader skyldes også menneskelig svikt. En oljetank som ikke lenger brukes er fort å glemme. Det kan oppstå lekkasjer i forbindelse med at det gjøres gravearbeid i hagen (drenering/påbygg osv.), feilpåfylling eller overfylling. Noen lekkasjer skjer også i forbindelse med at oljetanken skal graves opp og fjernes. Sanering av oljetanker skal gjøres av et kvalifisert firma, og oljetanker skal alltid tømmes og renses før de graves opp.
 

Hvor skadelig kan en oljelekkasje være?

Oljeprodukter kjennetegnes ved at de er lite vannløselige, har lavere tetthet og viskositet enn vann. Derfor vil olje flyte til overflaten og renne langsommere enn vann. 
 
Samtidig inneholder oljeprodukter vannløselige komponenter, som selv ved lave konsentrasjoner kan være helseskadelige. Oljeprodukter inneholder også flyktige organiske forbindelser. Det er disse forbindelsene vi merker som ”oljelukt”.  Denne lukten gir fort ubehag, men kan også medføre langsiktige helseplager. Heldigvis skal det mye til før en oljetanklekkkasje blir helseskadelig.

I første omgang er en oljelekkasje en lokal forurensing, men større lekkasjer kan bli regionale. Skjer lekkasjen i nærheten av vann kan forurensingen spres både raskere og til et større område.

En oljelekkasje kan påvirke helsen din

Olje vil utgjøre et helsemessig problem for mennesker hvis lekkasjen skjer inne i boligen, eller oljen fordamper, og dampen trenger inn i boliger eller bygninger hvor mennesker må oppholde seg over lengre tid.
 
Det finnes mange eksempler på at inneklimaet i bygninger har blitt ubehagelig etter en oljelekkasje, og i noen tilfeller også helseskadelig. Selv om opphold i oljedamp kan være helseskadelig, ligger faregrensen på ca 100 mg. per kubikkmeter luft. Heldigvis skjer avdampingen fra produktene sakte. Det skal en stor oljelekkasje til for å komme opp på dette nivået.

Luktgrensen derimot er mye lavere. En tydelig lukt av petroleumsprodukter vil kunne merkes selv ved en konsentrasjon på under 0,5 mg pr kubikkmeter med luft. Lukten alene vil kunne gi symptomer som hodepine, kvalme og konsentrasjonsvansker.

Oljen forurenser jordsmonnet

Ved en lekkasje siver oljen inn i grunnen. Da vil oljen følge grunnvannet ned. De lettløselige kjemiske komponentene vil etter hvert løse seg opp i vannet og spres, samtidig som de flyktige organiske forbindelsene (lukten) fordamper oppover.

Oljen påvirker jorden på flere måter, og endrer egenskapene jorden har. Absorpsjonsevnen og gjennomtrengeligheten vil bli redusert. Dette vil igjen redusere opptaket av vann, oksygen og næringsstoffer i jordsmonnet. Hele jordens naturlige mikroflora i form av mark og småkryp vil bli påvirket av dette.
 
Full restaurering av oljeskadet jord tar mange år. Derfor skal forurenset jord fjernes om en lekkasje har oppstått. Dette gjøres også for å hindre at lekkasjen spres.

Oljen forurenser plantelivet

Også planter som kommer i kontakt med oljesølet vil bli påvirket. Så lite som en halv kilo olje pr kubikkmeter jord kan forårsake giftvirkninger på flere vegetasjonstyper, og skade både røtter og blader. Olje som kommer i kontakt med rotsystemet til plantene vil påvirke hvordan de tar til seg væske og næring. Konsekvensene av disse skadene vil igjen forplante seg til de mikroorganismene som lever i og av plantene, som f.eks insekter.

Oljen forurenser grunnvann, vassdrag og vann og fjorder

Forurensing av grunnvann kan være svært alvorlig. Årsaken til dette er at grunnvannet har stor verdi som potensiell drikkekilde. Miljødirektoratet oppgir at en liter olje kan forurense en million liter vann.

Lekkasjer til vassdrag, innsjøer og fjorder oppdages gjennom oljefilm på vannoverflaten. Både planter, fisk og fugl kan bli direkte skadede på grunn av oljesøl. Får man konsentrasjoner på 5-6 mg av oljens vannløselige stoffer pr liter vann kan dette være dødelig for flere fiskearter. Fisk som lever i vann der det har vært oljeutslipp vil få smak av oljen og være uspiselig.

Oljen vil også påvirke mikroorganismer som plankton, alger og insekter. Selv oljekonsentrasjoner så lave som 0,02 mg pr liter vann påvirker klekking av fiskeyngel og insektslarver, og kan ha en negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet. Derfor kan også mindre lekkasjer over lang tid gjøre skade.

Oljen forurenser drikkevann og vann- og avløpsnett

Ved lekkasjer til drikkevannskilder vil kunne være nødvendig å stenge av drikkevannsforsyningen til området er restaurert. Selv svært små oljekonsentrasjoner vil gi smak og lukt på drikkevannet. Det er svært strenge regler for hvor høye konsentrasjoner av oppløst og emulgert olje det kan finnes i drikkevann.
 
Olje kan også komme inn på vann- og avløpsnettet, og føre til tilgrising av pumpestasjoner og renseanlegg. Her vil oljen kunne utgjøre en helseskade for driftspersonell og skape problemer for renseanleggets kjemiske og biologiske prosess, og slamavvanningen.

 

Hvor kostbar er en oljelekkasje?

I tillegg er lekkasjefaren fra nedgravde oljetanker også en stor økonomisk risiko. Felles for mange oljelekkasjer er at det er vanskelig å fastslå skadeomfang og det tar lang tid å få reparert skadene. Huset kan bli ubeboelig og prosessen er lang og ubehagelig for huseier, beboere og naboer.

Lekkasjene har også ofte et stort økonomisk omfang. De kan rett og slett være kostnadsbomber.

Eksempler viser at oljeskade på hage og jordsmonn kan koste rundt 200 000 kroner og oppover å rydde opp. Skjer skaden på boligen blir kostnadene med å rydde opp høyere, ofte over 600 000 kroner, hvis kjellergulv må hugges opp og erstattes. Er hele grunnmuren infisert er det mulig at hele huset må rives. Da kommer kostnadene fort på mange millioner. Er du ekstra uheldig kan du komme i en situasjon der oljetanken din har forårsaket skade på naboers eiendom og bolig, eller kommunens avløpsnett. Da kan du komme i ansvar, og kan risikere å måtte betale for de skadene du er snavarlig for å ha påført andre.

I tilfeller hvor lekkasjen oppdages raskt, er det er mulig å begrense skadene. I noen tilfeller kan man også være heldig ved at tanken f.eks har ligget i leirjord som har forhindret lekkasjen.

Mange forsikringsselskap dekker kun følgeskader på egen bolig, og har aldersfradrag. Sjekk med forsikringsselskapet ditt om du er forsikret.

 

Unngå oljelekkasje - saner oljetanken!

Har du en oljetank som ikke lenger er i bruk bør den saneres.